به گزارش خبرنگار حوزه مقاومت امام حسن (ع) ، تربیت و تعالی حوزه ای به همت این حوزه در روستای خسروآباد پایگاه شهدای خسروآباد و با مربی گری حاج آقا پناهی برگزار گردید و طی آن درباره سبک زندگی خانوادگی و اجتماعی که شامل 1- تعامل صحیح با همسایگان ، اهمیت صله رحم و جایگاه آن در اسلام 2- فرزند آوری ، جمعیت و جایگاه آن در اسلام 2- فرزند آوری ، جمعیت و جایگاه آن در سبک زندگی اسلامی3- تعامل صحیح با والدین ، همسر و فرزندان به ایراد سخنرانی پرداختند. در پایان از حاضرین در جلسه پذیرایی بعمل امد

IMG_4367