پایگاه مقاومت شهید  احمدی کامران حوزه مقاومت امام علی (ع)گهواره اقدام به برگزاری اردو جهادی یک روزه بااجرای وجین کشت ذرت درروستای کامران نمود

photo_2017-08-07_10-44-02