برگزاری کلاس احکام جوانه های صالحین پایگاه خدیجه کبری(س)حوزه الزهرا(س) بامربی گری خانم اسدی در پایگاه ایشان آموزش صحیح وضو گرفتن را برای متربیان حاضر در کلاس به روز صحیح بیان نمودند

 

photo_2017-08-19_04-36-21