به گزارش صالحین ناحیه دالاهوبه نقل از خبرنگار حوزه مقاومت امام حسن (ع) ، به همت این حوزه در روستای طلسم پایگاه مقاومت شهید محمدی طرح جوانه صالحین برگزار گردید ، در این برنامه آقای فرزاد امیری و حاج آقا یوسفوند حضور داشتند و از برنامه های طرح جوانه های صالحین این پایگاه بازدید بعمل آوردند

IMG_4790

به گزارش خبرنگار حوزه مقاومت امام حسن (ع) ، به همت این حوزه در روستای طلسم پایگاه مقاومت شهید محمدی طرح جوانه صالحین برگزار گردید ، در این برنامه آقای فرزاد امیری و حاج آقا یوسفوند حضور داشتند و از برنامه های طرح جوانه های صالحین این پایگاه بازدید بعمل آوردند