این نشست ها با عنوان گفتمان خانواده مطهر در راستای ارتقای دانش و بینش والدین نسبت به جایگاه نماز در فرهنگ خانواده برگزار شد.

 

1