اعزام امام جماعت مسجد امام علی (ع) گهواره ،هیئت امنا و فرمانده پایگاه امیرالمومنین (ع) به دوره آموزشی و توانمند ساز یک روزه در استان کرمانشاهphoto_2017-12-20_16-00-30