سی و ششمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزی با شرکت بیش از ۷۰۰دانش آموز در مرحله آموزشگاهی برگزار شد.

مدیر آموزش پرورش شهرستان دالاهو در این زمینه اظهار کرد: در این دوره از مسابقات  ۷۵۰دانش آموز دختر و پسردر مرحله آموزشگاهی  در رشته‌های چند گانه قرآن ،عترت ونماز رقابت کردند.

علی محمدبیگی افزود: هدف از برگزاری این دوره از مسابقات را اشاعه فرهنگ قرآنی و آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان مقاطع مختلف با مفاهیم قرآنی عنوان کرد.

3

1