صعود جمعی از خواهران بسیجی حوزه حضرت زینب کبری(س)گهواره به ارتفاعات ۱۱۰۰متری بازی دراز.

این ارتفاعات که درجنوب غربی سرپل ذهاب قرارداردیکی ازارتفاعات مهم واستراتژیک منطقه می باشد که برشهرهای سرپل ذهاب،قصرشیرین ونفت شهردرخاک ایران وشهرهای نفت خانه وخانقین درخاک عراق اشراف کامل دارد.

این ارتفاعات استراتژیک درتاریخ۱۳۵۹/۷/۱۵ بدونه هرگونه درگیری به اشغال ارتش متجاوزعراق درآمدودراولین اقدام جاده های آسفالته به طول ۶کیلومترروی آن احداث نمودند.اولین اقدام رزمندگان اسلام در جهت آزادسازی بازی دراز درعاشورای۱۳۵۹به اجرادرآمد که موفقیتی درپی نداشت،امادردومین اقدام سپاهیان اسلام که باپشتیبانی تیزپروازان هوانیوزدرتاریخ۱۳۶۰/۲/۲ انجام گرفت بخش مهمی ازارتفاعات بازی دراز ازجمله قله های۱۱۰۰،۱۰۵۰،۱۰۰۰گچی آزادگردید،در پی این فتح بزرگ آیت ا…شهیددکتربهشتی دریک مصاحبه ی رادیو وتلویزیونی فاتحان بازی دراز راازمصادق عینی عارفان واصل معرفی کردوگفت:( به عرفا بگویید؛ عرفان خانقاهش بازی دراز است.)

دراردیبهشت ماه ۱۳۹۰ پیکرمطهر سه تن از شهدای گمنام دربالای این ارتفاعات به خاک سپرده شد.

۲۰۱۸۰۴۲۷_۱۱۳۵۱۵-1024x768-1024x768

۲۰۱۸۰۴۲۷_۱۱۳۹۳۱-1024x768

۲۰۱۸۰۴۲۷_۱۱۳۹۲۳-1024x768-1024x768

۲۰۱۸۰۴۲۷_۱۱۳۱۱۴-1024x768_crop_790x583

۲۰۱۸۰۴۲۷_۰۹۰۴۲۷-1024x768-1024x768

۲۰۱۸۰۴۲۷_۰۹۰۴۵۲(0)-1024x768-1024x768

۲۰۱۸۰۴۲۷_۰۸۵۹۵۵_crop_1014x472-1024x477