یک دوره کلاس تشریح قلب وگردش مواد به صورت زنده در سه تایم متفاوت برای دانش آموزان واحد هاجر در محل آزمایشگاه پژوهش سرای دانش آموزی دکتر حسابی برگزار شد.

123

IMG_20180429_091803