CD نماز در بین دانش آموزان واحد هاجر شهرستان دالاهو توزیع شد.

به روایت تصویر:

1526515917356