برگزاری نشست حلقات صالحین پایگاه اسماء با موضوع فصل امتحانات دانش آموزان. دراین نشست پس از بخش های ثابت نشست حلقات صالحین،سرگروه صالحین این حلقه درمورد نقش والدین در این زمان سخن گفتن و به همراه متربیان به طرح راه های کمک کردن والدین به فرزندانشان پرداختند وبیان کردند که کمترین کاری که هر پدر ومادر وخانواده ای میتواند در راستای این موضوع انجام دهد این است که محیطی آرام وبدون هیچ گونه دغدغه ذهنی برا فرزندانشان ایجاد کنند تا آنان با آرامش خاطر به مطالعه بپردازند.

۲۰۱۸۰۴۱۹_۱۰۲۵۴۴-1024x768

۲۰۱۸۰۴۱۹_۱۰۲۵۵۸-1024x768

۲۰۱۸۰۴۱۹_۱۰۲۶۵۷-1024x768