ورزش صبحگاهی پایگاه کوثر حوزه خواهران الزهرا(س) شهرستان دالاهو برگزار گردید.

 

2018-05-24-453 2018-05-24-454 2018-05-24-455 2018-05-24-458