کلاس توجیهی فرمانده و شورای پایگاه زینب کبری با حضور فرمانده و شورای حوزه خواهران الزهرا(س) در روستای حریر برگزار شد.

 

۲۰۱۸۰۵۳۰_۱۴۵۸۱۹ ۲۰۱۸۰۵۳۰_۱۵۱۲۳۱