کلاس آموزشی حفاظت(گروهان کوثر) با حضور خواهر فاطمه کرمی برگزار گردید.

در اين كلاس آموزشي نكات مهم و كليدي مباني حفاظت اطلاعات توسط خواهر فاطمه کرمی بيان گرديد.

2018-07-01-710 2018-07-01-714 2018-07-01-717