مراسم قرائت زیارت اربعین حسینی با حضور خواهران بسیجی پایگاه کوثر در محل این پایگاه برگزار گردید.

در این مراسم خانم خوشکردار فرمانده پایگاه کوثر مطالبی را درباره زیارت اربعین بیان نمودند.

در پایان این مراسم زیارتنامه اربعین حسینی با حضور خواهران بسیجی پایگاه کوثر قرائت شد.