حلقه متربیان شهیده قدم مطاعی حوزه خواهران الزهرا(س) شهرستان دالاهو در محل این حوزه برگزار گردید.

در این نشست خانم خاکی قصر مطالبی را درباره مسائل روزبیان نمودند.