به گزارش خبرنگار حوزه مقاومت بسیج امام حسن(ع)، در محل این حوزه نشستی تحت عنوان حلقه صالحین سرگروههای حوزه برگزار گردید.