تعدادی از کارمندان بسیجی پایگاه های مقاومت بسیج کارمندی شهرستان دالاهو در روز دوشنبه مورخ۱۳۹۷/۰۸/۱۴درقالب حلقه صالحین شهید صیاد شیرازی در مراسم زیارت عاشورا که در محل دفتر امام جمعه محترم شهرستان دالاهو برگزار گردید شرکت نمودند سپس بعداز این مراسم حلقه صالحین شهید صیادشیرازی با حضور حجت السلام سید سامعی سرمربی حلقات صالحین قشر کارمندی برگزار گردید در این جلسه حجت السلام سید سامعی با ذکر نمونه هایی از حرام خواری و کسب حرام در جامعه از همه کارمندان بسیجی خواستند که این مسئله را مد نظر قرار داشته باشند تا دچار پیامد های ناگوار آن نباشیم در پایان نیز با صرف صبحانه مراسم نیز به پایان رسید.