به گزارش صالحین ناحیه دالاهو حلقه سرگروه های حوزه امام حسن (ع) بانام حلقه شهید نجفی وباقرائت کلام الله مجیددر محل حوزه وباحضورفرمانده این حوزه برگزارگردیدمباحث مطرح شده درموردمسائل اعتقادی ،سیاسی استکبار ستیزی و….بود.