به گزارش صالحین ناحیه دالاهو حلقه صالحین شهید عالی بیگی حوزه امام حسن (ع) در مسجد امیرالمومنین (ع )روستای گاودانه خوربرگزارگردید.