به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا – ﺳﺘﺎد ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﻧﻮن‌ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﺸﻮر در راﺳﺘﺎی ﻧﺸﺮ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﺑﺮای ﺟﺬب و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در فعالیت‌های قرآنی مساجد، سیزدهمین دوره مسابقات قرآن “مدهامتان” را با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان خراسان رضوی برگزار می‌کند.

ثبت‌نام در این دوره از مسابقات از 15 آذرماه آغاز شده است. علاقه‌مندان می‌توانند تا 30 آذرماه سال جاری برای نام‌نویسی در این دوره از مسابقات، به پایگاه اطلاع رسانی www.modhammatan.com مراجعه کنند.

این مسابقات در رشته‌های قرائت، تحقیق و حفظ کل قرآن در رده سنی 16 تا 30 سال و قرائت ترتیل، حفظ جزء 30، اذان، قرائت تقلیدی، نقاشی آیات و قرائت نماز ویژه رده سنی 7 تا 16 سال برگزار می‌شود.

مرحله استانی این دوره از مسابقات از 30 آذر آغاز می‌شود و برگزیدگان مرحله استانی تا 25 اسفندماه جاری به دبیرخانه مرکزی معرفی می‌شوند. ﮐﺸﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ اﯾ� ﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ، ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﺤ� ﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻓﻌﺎل ﻗﺮآنی، اﯾ� ﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و اﻣﻮرﺧﯿﺮﯾﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣ� ﯽ و ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤ� � ﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و همچنین اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻗﺮآﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ در ﮐﺎﻧﻮن‌ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی ﻣﺴﺎﺟﺪﮐﺸﻮر از اهداف این جشنواره سراسری است.