برگزاری حلقات صالحین در واحد آیت الله کاشانی با حضور فرماندهی و مسئول تعلیم و تربیت حوزه دانش آموزی