به گزارش صالحین ناحیه دالاهو سرهنگ نوروز اکبری  فرمانده ناحیه دالاهوو فرمانده حوزه امام حسن علیه السلام از روستای سرچقا ,پایگاه بسیج ،مدرسه ومسجدآن روستا سرکشی کردند.