خبر حوزه نبی اکرم(ص)؛

دوره آموزش عمومی  عادی به فعال حوزه مقاومت بسیج حضرت نبی اکرم(ص)به همت تربیت و آموزش این حوزه در روز پنج شنبه  مورخ1397/09/29با حضور بسیبجیان واجدالشرایط برگزار گردید.