به گزارش صالحین ناحیه دالاهو  حلقه صالحین شهید حیاتی روستای خسرو آباد با حضور فرمانده حوزه امام حسن (ع)و فرمانده پایگاه خسروآباد برگزارگردید