قرائت دعای عهد توسط دانش آموزان اعزامی به اردوی راهیان نور جنوب در اردوگاه شهید مسعودیان اهواز