به گزارش صالحین ناحیه دالاهو حلقات صالحین بسیجان وکادر حوزه امام حسن (ع) ناحیه دالاهو در نماز جمعه شهرستان دالاهو ومیقات صالحین شرکت کردند.