به گزارش صالحین ناحیه دالاهوجلسه هماهنگی برنامه سند انتظار بسیجیان فعال وکادر در محل حوزه امام حسن (ع) ناحیه دالاهو برگزارگردید.