به گزارش صالحین ناحیه دالاهو مسابقه تیر اندازی با تفنگ بادی و مسابقات بومی محلی در پایگاه شهید همت روستای حریر توسط حوزه امام حسن (ع)برگزارگردید.