اعزام اردوی راهیان نور جنوب ویژه دانش آموزان خواهر

مکان اعزام: دبیرستان فاطمیه

زمان اعزام: پنجشنبه 97/12/2  ساعت 7:30 صبح