برگزاری نماز جماعت در اردوگاه شهید مسعودیان اهواز

اردوی راهیان نور جنوب ویژه دانش آموزان خواهر