روایتگری و اجرای برنامه های فرهنگی در اردوی راهیان نور جنوب  ویژه دانش آموزان خواهر