اجرای مسابقه فرهنگی در اردوگاه امام رضا(ع) آبادان و تقدیم هدایا به برندگان در اردوی راهیان نور جنوب