جشنواره دست سازه و غذاهای محلی و مهارت آموزی در مدارس انقلاب و هاجر با حضور مسئولین اداره آموزش و پرورش استان و سپاه ناحیه