به گزارش صالحین ناحیه دالاهو فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام حسن علیه  سروان محمد خانه بیگی ازپایگاه شهید کریمی روستای سرتنگ سرکشی و بازدیدکردند.