قرائت دلنوشته ای به شهدا توسط خانم فرشته دولتخواه دانش آموز دبیرستان هاجر