اهدا هدایا به دانش آموزان شرکت کننده در میابقه دلنوشته ای به شهید