به گزارش صالحین ناحیه دالاهو

منصوری رئیس کمیته امداد گهواره گفت: رئیس جمهور قمار باز آمریکا با قرار دادن نام سپاه درلیست گروهای تروریستی ماهیت تروریسم دولتی آمریکا را به جهانیان نشان داد و نه تنها این موضوع در عزم واراده ملت خللی وارد نخواهد کرد بلکه خود باعث وحدت وهمدلی عموم مردم شده است وی ادامه داد : کارکنان امداد گهواره نیز خودرا از برادران سپاه جدا ندانسته وخود را یک سپاهی میدانند