روز دوشنبه مورخه 1398/01/19 جناب سرهنگ نوروز اکبری فرمانده محترم سپاه  و جناب مهندس حیدری فرماندارمحترم شهرستان دالاهو جهت بررسی وضعیت آب آشامیدنی شهر ریجاب، در این شهر حضور پیدا کردند.