به گزارش صالحین ناحیه دالاهو طرح های محرومیت زدایی در دشت کرند و دشت بیوه نیج توسط حوزه امام حسن(ع)شروع به کارکرد.