به گزاش صالحین ناحیه دالاهونشست سرمربی و مربیان حوزه مقاومت بسیج امام حسن علیه السلام برگزارگردید.