به گزارش صالحین ناحیه دالاهو بسیج کارمندی شهرستان دالاهو به مناسبت سالروز آزادی بازی درازدر مسیر عبوز زائرین سرزمین های نورکه برای پیوستن به مراسم صعود سراسری ارتفاعات بازی درازبه سمت سرپل ذهاب درحرکتند ایستگاه صلواتی برپا کرد.