به گزارش صالحین ناحیه دالاهوبسیجیان وحلقات صالحین حوزه مقاومت بسیج نبی اکرم(ص)ناحیه دالاهو  در مراسم گرامیداشت عملیات غرور آفرین بازی درازحضوریافتند وبه ارتفاعات بازی دراز صعود کردند.