به گزارش صالحین ناحیه دالاهو جسد دکترسعیده شکربیگی بعدازیک شبانه روز تلاش بی وقفه پیداشد.

یادآورمیشود که خانم دکترسعیده شکربیگی به همراه پدرش دکترمرتضی شکربیگی عصردیروز درمنطقه تفریحی شالان دررودخانه الوند غرق شدند.

جسد مرحوم مرتضی شکربیگی صبح امروز پیداشد وتلاش های انسان دوستانه مردم ریجاب وسایرارگان های امدادی ادامه داشت ودقایقی قبل جسددخترش نیزپیدا شد.

صالحین ناحیه دالاهواین ضایعه را به خانواده شکربیگی وجامعه پزشکی تسلیت عرض نموده وصمیمانه از ارگان های امدادی ونظامی وانتظامی وبه خصوص مردم شریف ریجاب کمال تشکروقدردانی دارد که باتلاش های بی وقفه سعی درپیدا کردن جسدداشتند ودرود برغیرت این مردم.