حضور بسیجیان حوزه مقاومت بسیج حضرت رسول«ص» شهر ریجاب در جلسه سخنرانی و آزمون ضابــط قضایی
1398/02/31
#حوزه_مقاومت_حضرت_رسول«ص»
شهر ریجاب
#خبرگزاری_دالاهو