به گزارش صالحین ناحیه دالاهونشست تربیتی سرمربیان با استادیار صالحین حجت الاسلام نوروزی درشهرستان دالاهو برگزارگردید.