به گزارش صالحین ناحیه دالاهو کارمندان بسیجی حوزه مقاومت بسیج کارمندی شهرستان دالاهو در نماز جمعه این هفته  همراه باسایرمردم شریف شهرستان دالاهوشرکت کردند