به گزارش صالحین ناحیه دالاهو آموزش فعال کردن بسیجیان فعال آمران به معروف و ناهیان از منکر حوزه و پایگاه های تابعه حوزه امام سجاد علیه السلام زاوله توسط دادستان محترم شهرستان دالاهوبرگزارگردید.