به گزارش صالحین ناحیه دالاهو راهپیمایی روز قدس درشهرریجاب برگزارگردید.