به گزارش صالحین ناحیه دالاهومراسم سالگردارتحال امام خمینی (ره) درگهواره باحضوراحادمردم وبسیجیان حوزه امام سجاد علیه السلام زاوله برگزارگردید.